Nguyễn Thiện Tuấn DIC Corp

Ngày 27/02/2023, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức công bố quyết định Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group). Đây là hoạt động rất bình thường của Thanh tra Chính phủ trong giai đoạn hiện nay, tuy nhiên nhiều cơ quan thông tấn, báo chí đã đăng các thông tin làm hoang mang trong cộng đồng các cổ đông của DIC Group. Vì vậy, liên quan đến nội dung này, DIC Group nhận thấy cần thiết phải cung cấp một số thông tin để quý cổ đông yên tâm, cụ thể như sau:

Nguyễn Thiện Tuấn DIC Corp

Ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT DIC Corp

I. Công tác cổ phần hóa:

Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng hiện nay có xuất phát điểm là Nhà nghỉ Bộ Xây dựng được thành lập từ năm 1990, sau đó chuyển đổi mô hình thành Công ty Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ du lịch (năm 1993) và Công ty Đầu tư Phát triển – Xây dựng (năm 2001). Đây là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng đóng tại địa bàn Thành phố Vũng Tàu, hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp, phát triển đô thị và kinh doanh dịch vụ du lịch.

Thực hiện chủ trương và lộ trình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước của Chính phủ, Bộ Xây dựng (là đơn vị chủ quản) đã thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ Công ty Đầu tư phát triển xây dựng thuộc Bộ Xây dựng tại Quyết định số 237/QĐ-BXD ngày 06/02/2007. Đây là chủ trương đúng đắn của Nhà nước vì DIC không phải là doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực then chốt, thiết yếu đối với nền kinh tế như các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp điện, nước, xăng dầu, quốc phòng,…

Ban chỉ đạo cổ phần hóa DIC đã thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo tại Quyết định số 352/QĐ-BCĐ ngày 07/03/2007. Theo đó, thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc đa số là nhân sự thuộc Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các cơ quan Trung ương, DIC Group chỉ có người đại diện vốn tham gia với tư cách cung cấp các hồ sơ, giấy tờ liên quan để phục vụ công tác cổ phần hóa.

Ngày 22/08/2007, Ban chỉ đạo cổ phần hóa có Văn bản số 430/DIC Corp-BCĐ gửi Bộ Xây dựng về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty Đầu tư Phát triển – Xây dựng và ngày 15/10/2007, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1302/QĐ-BXD về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ: Công ty Đầu tư Phát triển – Xây dựng.

Tiếp theo, cổ phiếu DIC được chào bán lần đầu ngày 26/11/2007 trên Sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. DIC Corp đăng ký doanh nghiệp lần đầu vào ngày 13/03/2008 và tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu ngày 23/02/2008. Ngày 18/04/2014, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Cục thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã kiểm tra xác định vốn nhà nước bàn giao từ doanh nghiệp nhà nước Công ty Đầu tư phát triển – Xây dựng sang Tổng Công ty CP Đầu tư phát triển dây dựng. Ngoài ra Kiểm toán Nhà nước khu vực IV đã kiểm toán tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần.

Ngày 13/07/2016, Bộ Xây Dựng ban hành Quyết định số 687/QĐ-BXD về Giá trị vốn nhà nước tại thời điểm 0 giờ ngày 13/03/2008 để bàn giao doanh nghiệp nhà nước: Công ty Đầu tư phát triển – xây dựng sang Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng.

Như vậy, việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa, Tổ giúp việc, thuê đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 01/01/2007, phê duyệt giá trị doanh nghiệp, quyết toán chi phí cổ phần hóa, quyết toán vốn Nhà nước tại DIC Corp theo đúng chủ trương của Chính phủ, theo đúng các quy định tại Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ, Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính.

II. Công tác thoái vốn nhà nước:

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQTW ngày 3/6/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (DNNN) có nêu rõ “Trên cơ sở giá trị vốn, tài sản của Nhà nước và giá trị doanh nghiệp đã được xác định đầy đủ, hợp lý và theo quy định của pháp luật, khẩn trương bán cổ phần, thoái vốn một cách công khai, minh bạch, chủ yếu thông qua bán đấu giá trên thị trường” và đồng thời “khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phần, góp vốn vào doanh nghiệp khi cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước. Hoàn thiện tiêu chí cổ đông lớn, cổ đông chiến lược có đủ năng lực tài chính, công nghệ và quản trị để cơ cấu lại và phát triển doanh nghiệp”

Căn cứ Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020 và Thông báo số 147/TB-VPCP ngày 17 tháng 03 năm 2017 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về việc sắp xếp đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu, giai đoạn 2011-2016, nhiệm vụ đến năm 2020;

Theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 147/TB-VPCP ngày 17 tháng 03 năm 2017 về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về việc sắp xếp đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu, giai đoạn 2011-2016, nhiệm vụ đến năm 2020, DIC Corp thuộc đối tượng doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ vốn và thuộc nhóm các Tổng công ty đến hết 2018 phải thoái hết vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tại Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017, Thủ tướng Chính phủ giao: “1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Quyết liệt tổ chức thực hiện thoáivốn theo tiến độ và tỷ lệ đã được phê duyệt tại Danh mục kèm theo Quyết định này theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ thoái vốn nhà nước theo Quyết định này; ….;
b) Chủ động căn cứ tình hình thị trường và thực tế tại doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ và tăng tỷ lệ thoái vốn so với tỷ lệ tối thiểu hằng năm đã được phê duyệt; bổ sung thêm doanh nghiệp thực hiện thoái vốn sớm hơn nhưng cần đảm bảo hiệu quả, tính công khai, minh bạch;
Căn cứ chỉ đạo nêu trên tại Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã phê duyệt Phương án thoái vốn nhà nước tại DIC ngay trong năm 2017, sớm hơn so với kế hoạch yêu cầu thoái trong năm 2018 theo đúng thẩm quyền, đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu giai đoạn 2017-2020, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác theo Nghị quyết số 12/NQTW của BCH Trung ương Đảng khóa về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 – 2020.

Ngày 28/11/2017, Bộ Xây dựng đã thoái vốn Nhà nước tại DIC Corp, cổ phiếu DIG được bán theo phương thức khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, số tiền thu được từ thoái vốn đã nộp về Quỹ HTSX và PTDN.

         Ngày 26/12/2017, Bộ Xây dựng có Văn bản số 39/BXD-QLDN chấp thuận kết quả thoái vốn nhà nước tại DIC, xác nhận số tiền DIC đã nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và PTDN là 2.274.496.752.798 đồng tại Ủy nhiệm chi ngày 14/12/2017 của CTCP Chứng khoán MB theo đúng quy định. Ngày 06/01/2018, DIC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, Bộ Xây dựng chính thức không còn là cổ đông tại DIC.

III. Về công tác thanh tra, kiểm tra công tác cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước:

Thực hiện Quyết định số 1023/QĐ-KTNN ngày 17/09/2008 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán ngân sách nhà nước, tiền và tài sản nhà nước năm 2007 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Kế hoạch kiểm toán. Đoàn kiểm toán Nhà nước tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2007 của DIC (niên độ báo cáo tài chính năm 2007 của DIC bắt đầu từ 01/01/2007 đến 12/03/2008). Như vậy, Trong giai đoạn cổ phần hóa doanh nghiệp tại DIC, Kiểm toán Nhà nước đã kiểm toán Báo cáo tài chính.

Tiếp theo, Thanh tra Chính phủ cũng tổ chức Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vốn, tài sản tại Tập đoàn Sông Đà, DIC là đơn vị thành viên của Tập đoàn Sông Đà tại Quyết định số 423/QĐ-TTCP ngày 10/03/2011 và đã ban hành Kết luận thanh tra số 343/KL-TTCP ngày 23/02/2012.

Ngoài ra, các Bộ đã hướng dẫn, tham gia ý kiến một số nội dung trong kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ số 343/KL-TTCP như: Văn bản số 232/BTC-CĐKT ngày 10/01/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chính sách ghi nhận doanh thu; Văn bản số 13224/BTC-TCDN ngày 01/10/2012 v/v tham gia ý kiến về một số nội dung trong kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ; Văn bản số 18196/BTC-TCDN ngày 30/12/2013 của Bộ Tài chính gửi Bộ Xây dựng v/v tham gia ý kiến dự thảo bổ sung báo cáo kết quả xử lý sau thanh tra tại Tổng công ty CP DIC.

Báo cáo số 2524/BC-TTCP ngày 09/10/2017 của Thanh tra Chính phủ v/v kết quả thực hiện Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vốn, tài sản tại Tập đoàn Sông Đà và một số đơn vị thành viên.

Văn bản số 2659/BXD-KHTC ngày 08/11/2017 của Bộ Xây dựng v/v báo cáo kết quả xử lý Kết luận thanh tra số 343/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ tại Tổng công ty DIC.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Nội chính TW, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an và Viện KSND Tối cao, Cơ quan cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã điều tra, xác minh làm rõ các kiến nghị theo Kết luận thanh tra số 343/KL-TTCP.

Như vậy, các nội dung liên quan đến công tác cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã được thanh tra, kiểm toán,… và đã được các cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Thanh tra Chính phủ kiểm tra, hướng dẫn, tham gia ý kiến cũng như điều tra của Cơ quan công an kết luận DIC thực hiện theo đúng quy định và đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay, Nhà nước đang có chủ trương rà soát lại toàn bộ các hoạt động liên quan đến công tác cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp Nhà nước trước đây nên không chỉ riêng DIC mà rất nhiều doanh nghiệp đều thuộc đối tượng được Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát. Đây là hoạt động thường kỳ của Thanh tra Chính phủ cũng như các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay.

Tuy nhiên, qua sơ lược quá trình thực hiện nêu trên có thể thấy công tác cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng đã triển khai theo đúng quy định của pháp luật, đã trải qua nhiều lần thanh tra, kiểm toán, kiểm tra,… và đã có kết luận. Trong các quá trình thanh tra nêu trên, doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường, triển khai tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Hiện nay, Ban Lãnh đạo DIC cũng đang nỗ lực tối đa để đưa doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này, đồng thời căn cứ trên thực tế quỹ đất và hiện trạng triển khai đầu tư tại các dự án thì Hội đồng quản trị đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 với con số tương đối khả quan và đã tổ chức Lễ ra quân đầu năm cũng như có nhiều chỉ đạo sát sao, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Phòng, ban, bộ phận, BQLDA để phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra. Vì vậy, Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng rất mong quý cổ đông bình tĩnh trước tình hình nhiễu loạn thông tin hiện nay, an tâm và cùng tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp như thời gian qua.

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *